Philadelphia Roll

Smoked salmon, cream cheese, smelt roe & scallion