Kids’ Shrimp Teriyaki Bowl

$8.75

w/ stir-fried veggies and white rice