Philadelphia Roll

$7.75

Smoked salmon, cream cheese, smelt roe & scallion